STRUKTURA
suplementu do dyplomu

(jest to wzór suplementu wypracowany przez grupę roboczą UNESCO/CEPES i Rady Europy. Od 1 stycznia 2005 w Polsce obowiązującym wzorem suplementu będzie wzór przedstawiony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz.U. z 2004r. Nr 182, poz. 1881))

  Wyjaśnienia dotyczące wypełniania suplementu

SUPLEMENT DO DYPLOMU

ważny z dyplomem nr .............

Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji dla lepszego zrozumienia oraz sprawiedliwego uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą (dyplomów, stopni, świadectw itd.). Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, kontekstu, treści i statusu studiów odbytych i pomyślnie ukończonych przez osobę wymienioną w oryginalnym dyplomie, do którego Suplement jest dołączony. Opis ten nie powinien zawierać żadnych sądów wartościujących, stwierdzeń o równoważności lub sugestii dotyczących uznania. Powinien dostarczać informacji odnośnie wszystkich ośmiu sekcji. Tam, gdzie informacje nie zostały podane należy wyjaśnić przyczyny ich braku.

1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU
1.1. Nazwisko: wyjaśnienia
1.2. Imię (imiona): wyjaśnienia
1.3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): wyjaśnienia
1.4. Numer identyfikacyjny lub kod studenta (numer albumu): wyjaśnienia

2. INFORMACJE O DYPLOMIE
2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy, stopień naukowy, w oryginalnym brzmieniu): wyjaśnienia
2.2. Kierunek studiów i – o ile to możliwe – specjalność: wyjaśnienia
2.3. Nazwa i status instytucji wydającej dyplom (w oryginalnym brzmieniu): wyjaśnienia
2.4. Nazwa i status instytucji prowadzącej studia (o ile różni się od 2.3, w oryginalnym brzemieniu): wyjaśnienia
2.5. Język (języki) wykładowy/egzaminów:

3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA
3.1. Poziom posiadanego wykształcenia: wyjaśnienia
3.2. Czas trwania studiów według programu: wyjaśnienia
3.3. Warunki przyjęcia: wyjaśnienia

4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH
4.1. Tryb studiów: wyjaśnienia
4.2. Wymagania programowe: wyjaśnienia
4.3. Szczegóły dotyczące programu (np. składowe programu) oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty (jeśli ta informacja znajduje się w indeksie, powinna być tutaj zamieszczona): wyjaśnienia
4.4. System ocen i - o ile to możliwe - sposób ich przyznawania: wyjaśnienia
4.5. Ocena ogólna (w oryginalnym brzmieniu):wyjaśnienia

5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU
5.1. Dostęp do dalszych studiów:wyjaśnienia
5.2. Uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe): wyjaśnienia

6. DODATKOWE INFORMACJE
6.1. Dodatkowe informacje: wyjaśnienia
6.2. Dalsze źródła informacji: wyjaśnienia

7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU
7.1. Data:wyjaśnienia
7.2. Podpis:wyjaśnienia
7.3. Stanowisko: wyjaśnienia
7.4. Oficjalny stempel lub pieczęć:wyjaśnienia

UWAGA: INSTYTUCJE ZAMIERZAJĄCE WYDAWAĆ SUPLEMENT DO DYPLOMU POWINNY ODNIEŚĆ SIĘ DO WYJAŚNIEŃ, W KTÓRYCH TŁUMACZY SIĘ JAK GO WYPEŁNIAĆ

8.INFORMACJE O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
(opis systemu edukacji jednolity dla wszystkich suplementów wydawanych w danym kraju)WYJAŚNIENIA

dotyczące wypełniania suplementu do dyplomu

UWAGA: Wypełniając formularz należy – tam, gdzie to możliwe - posłużyć się terminami użytymi w „Informacjach o krajowym systemie szkolnictwa wyższego” oraz zamieszczonymi na schemacie systemu edukacji (punkt 8.), aby wyrażenia były zrozumiałe w szerszym kontekście, dzięki odniesieniom do tego opisu. (dotyczy to przede wszystkim punktów o statusie uczelni 2.1., poziomie posiadanego wykształcenia 3.1., warunkach przyjęcia 3.3., trybie studiów 4.1., dostępie do dalszych studiów 5.1.). Jest to szczególnie istotne w angielskiej wersji suplementu, gdzie powinny znaleźć się terminy przyjęte w ujednoliconym tłumaczeniu.

1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU

1.1. Podać pełne nazwisko.
(Zmiana nazwiska, która nastąpiła po wydaniu suplementu nie powinna być powodem wprowadzania zmian w suplemencie ... ) .

1.2. Zamieścić wszystkie imiona.

1.3. Wymienić dzień, miesiąc i rok urodzenia.

1.4. Powinien on pozwolić na zidentyfikowanie osoby jako studenta konkretnego programu opisanego w suplemencie do dyplomu. Może być tu wyszczególniony krajowy numer identyfikacyjny, jeśli w danym kraju istnieje taki system identyfikacji.

2. INFORMACJE O DYPLOMIE

2.1. Podać pełną nazwę określającą posiadane wykształcenie (tytuł zawodowy, stopień naukowy itd.) w jej oryginalnym brzmieniu językowym, czyli nazwę jaką podaje oryginalny dyplom, np. inżynier, magister, doktor nauk humanistycznych, Kandidat nauk, Maîtrise, diplom, itd. Jeśli absolwent ukończył dwa kierunki studiów, powinno to zostać odnotowane. Należy zaznaczyć, czy dyplom przyznaje osobie jakikolwiek ogólnie uznany w kraju tytuł, który jest chroniony prawem.

2.2. Wymienić główny kierunek studiów i specjalizację (dyscypliny naukowe określające podstawowe dziedziny potrzebne do uzyskania wykształcenia na danym kierunku), np. nauki polityczne i historia, zarządzanie zasobami ludzkimi, biznes i administracja, biologia molekularna itd.

2.3. Podać nazwę i status instytucji, która wydała dyplom. Jest to przeważnie, choć nie zawsze, ta sama instytucja, która prowadzi studia oraz ustala program (patrz 2.4. poniżej). Dyplom może być także wydany przez inną instytucję, której to prawo zostało zlecone przez kompetentną władzę zwierzchnią. Może to być państwo, uniwersytet lub instytucja związana z danym zawodem, niekiedy będzie to instytucja zagraniczna. Jeśli tak jest, informacja o tym powinna znaleźć się w tym miejscu. Należy tu również zaznaczyć status instytucji wydającej dyplom: czy jest państwowa, niepaństwowa/uznana przez państwo oraz (jeśli ma to zastosowanie) kto przyznał prawo do kształcenia na poziomie wyższym. Na koniec należy zaznaczyć, gdzie dana instytucja mieści się w krajowym systemie szkolnictwa np. szkoła wyższa, wyższa szkoła zawodowa, placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk, jednostka badawczo-rozwojowa itd. Jeśli instytucje wydające dyplom i prowadzące studia są różne, należy podać status obydwu.

2.4. Odnosi się to do instytucji prowadzącej studia. W niektórych przypadkach może być ona różna od instytucji przyznającej kwalifikacje (patrz 2.3.). Należy także podać status instytucji prowadzącej studia: niepaństwowa /uznana przez państwo, państwowa, oraz - o ile to możliwe - kto przyznał jej prawo do kształcenia na poziomie wyższym. Na koniec należy wskazać miejsce danej instytucji w krajowym systemie szkolnictwa np. szkoła wyższa, wyższa szkoła zawodowa, placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk, jednostka badawczo-rozwojowa itd.

2.5. Podać język(i) wykładowe i języki, w których odbywały się egzaminy.

3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA

3.1. Podać dokładny poziom posiadanego wykształcenia oraz jego miejsce w krajowym systemie stopni i tytułów (wyjaśnić w odniesieniu do informacji w sekcji 8). Należy umieścić je w ramach krajowego systemu szkolnictwa, np. studia licencjackie, inżynierskie, jednolite studia magisterskie lub uzupełniające studia magisterskie, studia doktoranckie, świadectwo dojrzałości + określony czas odbytych studiów itd. Podać wszelkie informacje o tytułach zawodowych, stopniach naukowych i odbytych latach studiów przewidziane i uznawane w danym kraju, istotne dla określania ich poziomu.

3.2. Przedstawić czas trwania studiów według programu w tygodniach lub latach oraz faktyczną liczbę godzin, zamieszczając także informacje na temat ważniejszych dodatkowych elementów składowych programu, takich jak np. praktyki. Najlepiej przedstawić liczbę godzin jako całkowity nakład pracy studenta. Składa się na to czas przeznaczony na realizację programu studiów: na wykłady, ćwiczenia, samodzielną pracę, egzaminy itd. Może być on wyrażony jako ilość godzin tygodniowo x ilość tygodni lub też poprzez użycie stosowanych w kraju opisów czasu trwania studiów.

3.3. Należy wymienić lub opisać rodzaj świadectw lub dyplomów uprawniających do wstępu na dany rodzaj studiów i czas potrzebny do ich zdobycia, opisany w suplemencie do dyplomu np.: dyplom licencjata, świadectwo dojrzałości itd. Jest to szczególnie ważne, gdy wcześniejsze studia są warunkiem wstępnym przyjęcia.

4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH

4.1. Zamieścić informacje o trybie, w jakim odbywała się nauka np.: studia dzienne, zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne itd..

4.2. O ile to możliwe, zamieścić informacje o ustalonym minimum wymaganym do zdobycia wykształcenia na danym poziomie, mogą to być np.: jakiekolwiek obowiązkowe składowe programu, obowiązkowe elementy kształcenia praktycznego, informacja o tym, czy wszystkie elementy muszą być zaliczane jednocześnie, wymagania dotyczące pracy dyplomowej/rozprawy, itd.. (Należy zawrzeć więcej szczegółowych informacji na temat napisanych prac dyplomowych, ich zakresu i ewentualnej obrony ). Podać także szczegóły dotyczące jakichkolwiek cech programu, które mogą pomóc w dokładnym określeniu uzyskanego wykształcenia, w szczególności zaś wymagania potrzebne do jego uzyskania. W miarę możliwości podać szczegóły dotyczące wyników nauki, umiejętności, kompetencji oraz określonych celów związanych z posiadanym wykształceniem. (Pracodawcy podkreślali, że są szczególnie zainteresowani umiejętnościami i kompetencjami kandydatów. Powyższe informacje powinny być precyzyjnie opisane).

4.3. Podać informacje o każdej ze składowych bądź części zdobytego wykształcenia i ich znaczeniu. Wymienić faktyczne osiągnięcia i oceny uzyskane za każdy ważniejszy element kształcenia. Wpisywane dane powinny być możliwie kompletne i zgodne z praktyką danej uczelni. Należy także wymienić egzaminy i oceniane elementy programu lub studiowane dziedziny nauki objęte egzaminami oraz pracę dyplomową lub rozprawę. Zaznaczyć czy była broniona. Wszystkie te informacje zawarte są przeważnie w formie wyciągu z indeksu (wygodna forma wykazu przedmiotów uzyskanych wyników została opracowana dla Europejskiego Systemu Transferu Punktów [ECTS] ). Wiele systemów opartych na punktach (kredytowych) tworzy szczegółowe wykazy uzyskanych wyników, które mogą być włączone do szerszej struktury suplementu do dyplomu. Jeżeli dostępna jest informacja o rozkładzie punktów pomiędzy elementami i składowymi danego programu studiów, powinna także znaleźć się w tym miejscu. (Nie należy umieszczać informacji o dodatkowych zajęciach odbywanych na uczelni, a nie mających związku ze zdobytym wykształceniem, takie informacje powinny być zaprezentowane w życiorysie zawodowym).

4.4. Podać informacje o systemie ocen oraz ocenach dających zaliczenie w odniesieniu do uzyskanego wykształcenia, np.: oceny odnoszą się do możliwych do zdobycia 100%, a minimalna ilość wymagana do zaliczenia to 40%. W różnych krajach, a także w instytucjach szkolnictwa wyższego w obrębie jednego kraju istnieją ogromne różnice w sposobie oceniania. Ocena 70% w niektórych tradycjach akademickich uważana jest za wysoką, podczas gdy w innych jest odbierana jako przeciętna lub mierna. Podać informacje o skali ocen stosowanej w odniesieniu do omawianego wykształcenia. (Zamieszczanie jasnej informacji na temat statystycznego rozkładu ocen /.../ znacznie ułatwiło podejmowanie decyzji).

4.5. O ile jest to potrzebne, powinna się tu znaleźć ogólna ocena wyników kształcenia w oryginalnym brzmieniu językowym np.: dobry, dyplom z wyróżnieniem, Honours Degree, Summa Cum Laude, Merit, Avec Distinction, itd.

5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU

5.1. Zaznaczyć, czy w obrębie kraju nadania dany dyplom daje dostęp do dalszych studiów akademickich lub zawodowych, zwłaszcza do studiów prowadzących do uzyskania jakichś szczególnych kwalifikacji lub wyższego poziomu wykształcenia, np.: wstęp na studia doktoranckie. Jeśli tak - zaznaczyć jakie oceny powinny być uzyskane lub jakie inne wymagania powinny zostać spełnione, żeby kontynuować studia. Odnotować, czy zdobyte wykształcenie jest w danej dziedzinie najwyższe (ostateczne), czy też jest jednym z elementów pewnej hierarchii.

5.2. Podać szczegóły dotyczące jakiegokolwiek prawa do prowadzenia praktyki zawodowej lub statusu zawodowego przyznawanego posiadaczom tego dyplomu. Czy dyplom daje jakąś szczególną możliwość zatrudnienia lub odbycia praktyki zawodowej i która instytucja jest władna jej udzielić. Należy zaznaczyć, czy dyplom daje możliwość wykonywania zawodu regulowanego.

6. DODATKOWE INFORMACJE

6.1. Dodać wszelkie informacje nie zawarte powyżej, mogące pomóc w oszacowaniu poziomu, rodzaju i zastosowaniu posiadanego wykształcenia, np.: informacja o tym, że uzyskaniu wykształcenia towarzyszyły: określony czas studiów/praktyki w innej instytucji (przedsiębiorstwie, kraju) lub inne ważne szczegóły dotyczące instytucji szkolnictwa wyższego, w której uzyskano wykształcenie.

6.2. Podać dalsze źródła informacji i odniesienia, w których można znaleźć więcej szczegółów o danych kwalifikacjach, np.: strona WWW danej uczelni, wydział tej uczelni, krajowe ośrodki informacji o uznawalności wykształcenia w Unii Europejskiej (NARIC), europejskie krajowe ośrodki informacji nt. uznawalności wykształcenia i mobilności akademickiej powołane przez Radę Europy oraz UNESCO (ENIC) (przyp. red. - w Polsce funkcje ośrodka ENIC pełni Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej).

7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU

7.1. Data wydania suplementu do dyplomu. Nie musi być ona zgodna z datą ukończenia studiów.

7.2. Nazwisko i podpis osoby poświadczającej suplement do dyplomu.

7.3. Stanowisko osoby poświadczającej suplement do dyplomu.

7.4. Oficjalny stempel lub pieczęć instytucji, która potwierdza autentyczność suplementu do dyplomu.

8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Podać informacje o systemie szkolnictwa wyższego: ogólne wymagania odnośnie wstępu na wyższe uczelnie, rodzaje instytucji i rodzaje uzyskiwanych na nich dyplomów i tytułów . Ten opis powinien ukazać szerszy kontekst dla danego dyplomu. Wzory opisu są tworzone jako następstwo programu wprowadzającego suplement do dyplomu we współpracy z odpowiednimi krajowymi ośrodkami informacji o uznawalności akademickiej (NARIC) w Unii Europejskiej i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) oraz europejskimi krajowymi ośrodkami informacji o uznawalności wykształcenia i mobilności akademickiej (ENIC), powołanymi przez Radę Europy oraz UNESCO.

Opis polskiego systemu edukacji został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, które dysponuje ujednoliconym i zaktualizowanym tekstem wraz ze schematem, w dwóch wersjach językowych (przyjęto jednolite tłumaczenie na język angielski), adres Biura:
00-375 Warszawa
ul. Smolna 13
tel/faks 828 81 61
e-mail: BWM@men.waw.pl.Do początku | O Biurze | Uznawalność wykształcenia | Polski system edukacji
Suplement do dyplomu | Publikacje | Wymiana stypendialna
Mapa serwisu | F.A.Q. | Obsługa strony | English version